Ledar- och orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling

Vi stöd­jer dig i ditt utveck­lings­ar­be­te!

Ett gott ledar­skap är en nyc­kel­fak­tor för en fram­gångs­rik orga­ni­sa­tion. Med oss som stöd och hjälp vid din sida utveck­las både ditt ledar­skap och din orga­ni­sa­tion.

Spe­ci­a­list­om­rå­den

Ledar­ut­veck­ling

I din ledar­roll mås­te du på ett lika tyd­ligt som inspi­re­ran­de sätt kun­na för­med­la din vision, vart orga­ni­sa­tio­nen är på väg, vil­ka kon­kre­ta mål ni arbe­tar mot och hur ni till­sam­mans ska nå dem.

Orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling

Orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling inne­fat­tar insat­ser på oli­ka nivå­er för att för­bätt­ra före­ta­get eller orga­ni­sa­tio­nen så att upp­ställ­da mål lät­ta­re kan nås

Till­sam­mans åstad­kom­mer vi för­änd­ring och utveck­ling

Vi är pro­cess- och utveck­lings­kon­sul­ter och inrik­tar oss på att ge stöd inom orga­ni­sa­tions- och ledar­ut­veck­ling.
Vi finns i Göte­borg men arbe­tar över hela lan­det.

Mana­ge­ment Sup­port Part­ners

Orga­ni­sa­tions- och ledar­ut­veck­ling.
Vi stöd­jer dig i ditt utveck­lings­ar­be­te.

Öst­ra hamn­ga­tan 16
411 09 Göte­borg
Kon­takt