Led­nings­grupp

Är din led­nings­grupp en stra­te­gisk led­nings­re­surs?

Utma­ning­ar­na i en led­nings­grupp är många, van­li­ga fall­gro­par är:

 • Med­lem­mar­na har ett funk­tions­fo­kus istäl­let för led­nings­grupp­s­fo­kus
 • Med­lem­mar­na hin­ner inte för­be­re­da sig
 • Med­lem­mar­nas enga­ge­mang är lågt eller ojämnt
 • Med­lem­mar­na är okla­ra över syf­te och mål.

Ris­ken är att kva­li­te­ten på de beslut som fat­tas inte blir opti­mal.

 

Mål

I arbe­tet med led­nings­grup­pen arbe­tar vi där­för fram grup­pens upp­drag och tyd­lig­gör för­vänt­ning­ar på grup­pens med­lem­mar för att:

 • få en sam­syn på led­nings­grup­pens arbe­te
 • utveck­la struk­tu­ren för arbe­tet i led­nings­grup­pen
 • kom­ma över­ens om gemen­sam­ma spel­reg­ler
 • påskyn­da pro­ces­sen att bli ett effek­tivt team
 • kla­ra ut rol­ler­na inom och utan­för led­nings­grup­pen

 

Exem­pel på inne­håll

 • Led­nings­grup­pens syf­te och mål. Defi­ni­tion av led­nings­grupp Väl­fun­ge­ran­de led­nings­grupp
 • Vil­ka frå­gor som ska han­te­ras i led­nings­grup­pen
 • Utveck­la grup­pens dyna­mik. Effek­tiv kom­mu­ni­ka­tion och sam­spel
 • Kla­ra ut del­ta­gar­nas rol­ler i led­nings­grup­pen och i sin orga­ni­sa­tion. Star­ka och sva­ga sidor hos indi­vi­den och grup­pen.

 

Genom­fö­ran­de

Inter­vju av led­nings­grup­pens med­lem­mar.
Utveck­lings­pro­gram under ett antal hel­da­gar. Inne­hål­let skräd­dar­sys all­tid efter de behov som finns.

Låter det­ta intres­sant?

Kon­tak­ta oss så berät­tar vi mer om hur vi kan hjäl­pa dig.
Kon­tak­ta oss

Tjäns­ter ledar­ut­veck­ling

Som chef är du ald­rig fär­dig­ut­bil­dad

 

Löne­in­stru­men­tet som led­nings­verk­tyg

Är din led­nings­grupp en stra­te­gisk led­nings­re­surs?

Vi utveck­lar det kom­mu­ni­ka­ti­va ledar­ska­pet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidi­ga­re haft oli­ka chefs­be­fat­ting­ar och skaf­fat oss omfat­tan­de erfa­ren­het av att arbe­ta med che­fer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträck­ning är unikt för just dig och din roll. Där­för tar vi all­tid vår utgångs­punkt i din situ­a­tion för att kun­na utveck­la och stöd­ja dig på bäs­ta möj­li­ga sätt.