Verk­sam­hets­ut­veck­lan­de löne­sätt­ning

Löne­in­stru­men­tet som led­nings­verk­tyg.

Är löne­sätt­ning­en i din orga­ni­sa­tion ett posi­tivt led­nings­verk­tyg? Av erfa­ren­het vet vi att det kan vara svårt. Med vår utbild­ning i Verk­sam­hets­ut­veck­lan­de löne­sätt­ning ger vi che­fen de rät­ta verk­ty­gen för att bli tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re i sam­tal, mål-/kri­te­ri­e­ar­be­te samt bedöm­ning av pre­sta­tion. Vi tar ett tyd­ligt avstamp i dagens moder­na kol­lek­tivav­tal där löne­sätt­ning­en har alla för­ut­sätt­ning­ar att vara che­fer­nas väl­kom­na verk­tyg för att leda verk­sam­he­ten.

Utbild­ning­ens mål

Att ge che­fer­na insikt i hur löne­sätt­ning­en kan bli ett av de vik­ti­gas­te led­nings­verk­ty­gen. Genom vår utbild­ning blir che­fer­na säk­ra­re i sin roll även när det är svårt.

Inne­håll

  • Att inte fast­na i det ”gam­la” tän­kan­det
  • Indi­vi­du­ell och dif­fe­ren­ti­e­rad lön
  • Skill­na­den mel­lan ”struk­tur­ba­se­rad” och ”bedöm­nings­re­la­te­rad” lön
  • Att bedö­ma sina med­ar­be­ta­re
  • Mål och kri­te­ri­er
  • Löne­sam­tal, att kom­mu­ni­ce­ra bedöm­ning­ar
  • Moti­va­tions­fak­to­rer

Genom vår utbild­ning blir che­fer­na säk­ra­re i sin roll även när det är svårt.”

Genom­fö­ran­de

En eller två hel­da­gars utbild­ning.

Vi tilläm­par en dia­log­pe­da­go­gik där vi utgår från del­ta­gar­nas verk­lig­het och kopp­lar till teo­re­tis­ka för­kla­rings­mo­del­ler. Vi anser att det är vik­tigt, för att få en god för­stå­el­se för det teo­re­tis­ka mate­ri­a­let, att del­ta­gar­na aktivt får del­ta genom övning­ar och dis­kus­sio­ner.

Låter det­ta intres­sant?

Kon­tak­ta oss så berät­tar vi mer om hur vi kan hjäl­pa dig.
Kon­tak­ta oss

Tjäns­ter ledar­ut­veck­ling

Som chef är du ald­rig fär­dig­ut­bil­dad

 

Löne­in­stru­men­tet som led­nings­verk­tyg

Är din led­nings­grupp en stra­te­gisk led­nings­re­surs?

Vi utveck­lar det kom­mu­ni­ka­ti­va ledar­ska­pet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidi­ga­re haft oli­ka chefs­be­fat­ting­ar och skaf­fat oss omfat­tan­de erfa­ren­het av att arbe­ta med che­fer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträck­ning är unikt för just dig och din roll. Där­för tar vi all­tid vår utgångs­punkt i din situ­a­tion för att kun­na utveck­la och stöd­ja dig på bäs­ta möj­li­ga sätt.