Orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling

Hur står det egent­li­gen till i din orga­ni­sa­tion? Är effek­ti­vi­te­ten och arbets­kli­ma­tet på topp? Är orga­ni­sa­tio­nens delar på väg mot sam­ma håll?

Orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling inne­fat­tar insat­ser på oli­ka nivå­er för att för­bätt­ra före­ta­gets eller orga­ni­sa­tio­nens arbets­mil­jö, så att upp­ställ­da mål lät­ta­re kan nås.

Orga­ni­sa­tio­nen – dess roll och resur­ser

Efter att ha tyd­lig­gjort den are­na, de sam­man­hang och den omvärld i vil­ken orga­ni­sa­tio­nen ver­kar kan arbe­tet med att for­mu­le­ra visio­ner, ta fram och sät­ta upp mål för orga­ni­sa­tio­nen och hur oli­ka delar av orga­ni­sa­tio­nen ska bistå för att upp­nå målen. En del i det­ta är att ge dig som chef stöd i din roll att till­va­ra­ta de resur­ser som finns i orga­ni­sa­tio­nen och inspi­re­ra, entu­si­as­me­ra och leda des­sa för att upp­nå och säker­stäl­la var­ak­ti­ga resul­tat. Resul­tat orga­ni­sa­tio­nen ska ha nyt­ta av fram­ö­ver.

Tjäns­ter orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling

Led­nings och orga­ni­sa­tions­a­na­lys

Vi utveck­lar det kom­mu­ni­ka­ti­va ledar­ska­pet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidi­ga­re haft oli­ka chefs­be­fat­ting­ar och skaf­fat oss omfat­tan­de erfa­ren­het av att arbe­ta med che­fer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträck­ning är unikt för just dig och din roll. Där­för tar vi all­tid vår utgångs­punkt i din situ­a­tion för att kun­na utveck­la och stöd­ja dig på bäs­ta möj­li­ga sätt.

Mana­ge­ment Sup­port Part­ners

Orga­ni­sa­tions- och ledar­ut­veck­ling.
Vi stöd­jer dig i ditt utveck­lings­ar­be­te.

Öst­ra hamn­ga­tan 16
411 09 Göte­borg
Kon­takt