Ledar­ut­veck­ling

Ett gott ledar­skap är en nyc­kel­fak­tor för en fram­gångs­rik orga­ni­sa­tion. Men det är ing­en lätt upp­gift att vara chef. Det vet både du och vi.

Det hand­lar om att kom­mu­ni­ce­ra

Att vara chef idag hand­lar till stor del om att kom­mu­ni­ce­ra. I din ledar­roll mås­te du på ett lika tyd­ligt som inspi­re­ran­de sätt kun­na för­med­la din vision, vart orga­ni­sa­tio­nen är på väg, vil­ka kon­kre­ta mål ni arbe­tar mot och hur ni till­sam­mans ska nå dem.

Tjäns­ter ledar­ut­veck­ling

Som chef är du ald­rig fär­dig­ut­bil­dad

 

Löne­in­stru­men­tet som led­nings­verk­tyg

Är din led­nings­grupp en stra­te­gisk led­nings­re­surs?

Vi utveck­lar det kom­mu­ni­ka­ti­va ledar­ska­pet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidi­ga­re haft oli­ka chefs­be­fat­ting­ar och skaf­fat oss omfat­tan­de erfa­ren­het av att arbe­ta med che­fer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträck­ning är unikt för just dig och din roll. Där­för tar vi all­tid vår utgångs­punkt i din situ­a­tion för att kun­na utveck­la och stöd­ja dig på bäs­ta möj­li­ga sätt.

Mana­ge­ment Sup­port Part­ners

Orga­ni­sa­tions- och ledar­ut­veck­ling.
Vi stöd­jer dig i ditt utveck­lings­ar­be­te.

Öst­ra hamn­ga­tan 16
411 09 Göte­borg
Kon­takt