Ledar­ut­veck­lings­pro­gram

Som chef är du ald­rig fär­dig­ut­bil­dad.

Vår grund­syn är att genom­fö­ra utbild­ning­ar med utgångs­punkt i del­ta­gar­nas verk­lig­het. Det­ta inne­bär att vår flex­i­bi­li­tet vad gäl­ler att anpas­sa våra pro­gram efter våra kun­ders öns­ke­mål är stort. Vårt peda­go­gis­ka upp­lägg är att kopp­la teo­ri­av­snitt med övning­ar, grupp­ar­be­ten, roll­spel, dis­kus­sio­ner och reflek­tion både enskilt och i grupp.

En av de model­ler vi arbe­tar med är Situ­a­tions­an­pas­sat ledar­skap. Vår erfa­ren­het visar att den­na modell är ett prak­tiskt använd­bart verk­tyg för att för­stå sin egen roll som leda­re och chef, samt hur jag som leda­re kan job­ba med indi­vi­der för att upp­nå mål. Vad gäl­ler att leda grup­per utgår vi från Susan Whe­e­lans model­ler kring effek­ti­va team.

And­ra typis­ka teman i våra pro­gram är; För­änd­rings­le­dar­skap, feed­back kon­flikt­han­te­ring, själv­kän­ne­dom, mång­fald och orga­ni­sa­tion.

Som kon­sul­ter ser vi det ock­så som vår upp­gift att bidra till att grup­per efter utbild­ning­ar upp­le­ver att de fått kom­pe­tens och verk­tyg för att själ­va job­ba vida­re med de aktu­el­la områ­de­na, så att utbild­ning inte blir en engångs­hän­del­se. Vi läm­nar där­för utrym­me för egen reflek­tion och tid för att arbe­ta med en egen hand­lings­plan.

Vår främs­ta upp­gift är att ge dig som leda­re de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för att lyc­kas i ditt ledar­skap.”

Som leda­re får du i våra pro­gram lära dig att;

  • läm­na ifrån sig ansvar för upp­gif­ter till med­ar­be­ta­re uti­från med­ar­be­ta­rens enga­ge­mang och kom­pe­tens
  • ge med­ar­be­ta­re tyd­li­ga mål för upp­drag och upp­gif­ter
  • ge stöd där så behövs och struk­tur när det behövs
  • leda indi­vid och grupp.

 

Vårt erbju­dan­de

Vi erbju­der dig som leda­re ett ledar­ut­veck­lings­pro­gram som tar avstamp i din situ­a­tion och rät­tar sig efter dina för­ut­sätt­ning­ar.

Låter det­ta intres­sant?

Kon­tak­ta oss så berät­tar vi mer om hur vi kan hjäl­pa dig.
Kon­tak­ta oss

Tjäns­ter ledar­ut­veck­ling

Som chef är du ald­rig fär­dig­ut­bil­dad

 

Löne­in­stru­men­tet som led­nings­verk­tyg

Är din led­nings­grupp en stra­te­gisk led­nings­re­surs?

Vi utveck­lar det kom­mu­ni­ka­ti­va ledar­ska­pet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidi­ga­re haft oli­ka chefs­be­fat­ting­ar och skaf­fat oss omfat­tan­de erfa­ren­het av att arbe­ta med che­fer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträck­ning är unikt för just dig och din roll. Där­för tar vi all­tid vår utgångs­punkt i din situ­a­tion för att kun­na utveck­la och stöd­ja dig på bäs­ta möj­li­ga sätt.