Våra kon­sul­ter

Vi och våra sam­ar­bets­part­ners besit­ter oli­ka kom­pe­ten­ser och oli­ka bak­grund och där­med erfa­ren­he­ter. Det gemen­sam­ma är vil­jan att vara den själv­kla­ra part­nern och stö­det i upp­drags­gi­va­rens för­änd­rings­pro­cess.

Legi­ti­ma­tion, licen­ser och erfar­na kon­sul­ter bor­gar för trygg­het och säk­rad kva­li­tet för dig som upp­drags­gi­va­re.

Med den sam­la­de kom­pe­tens vi och våra sam­ar­bets­part­ners besit­ter skul­le vi vil­ja påstå att vi är bland de bäst rus­ta­de i lan­det.

Peter Cas­pers­son

Exa­men från Lin­jen för Per­so­nal- och arbets­livs­frå­gor samt Execu­ti­ve MBA.
Jag har arbe­tat i ledan­de befatt­ning­ar såsom Human Resour­ces Mana­ger, Admi­nist­ra­tiv chef och VD samt som kon­sult i över 20 år.
Jag har fram­förallt min erfa­ren­het inom närings­li­vet i mul­ti­na­tio­nel­la kon­cer­ner. Som kon­sult arbe­tar jag med att stöd­ja före­tag och för­valt­ning­ar inom områ­de­na ledar- och orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling samt affärs­o­ri­en­te­rat HR-arbe­te.

Peter nås på tele­fon 073–43 45 142  eller e‑post.

Anders Kind­lund

Legi­ti­me­rad psy­ko­log
Jag har arbe­tat som glo­balt ansva­rig HR-direk­tör i 16 år och har gedi­gen erfa­ren­het av att arbe­ta med ledar- och orga­ni­sa­tions­frå­gor på kon­cern­ni­vå.
Jag har stor erfa­ren­het av ledar- & led­nings­grupp­s­ut­veck­ling, chefs­re­kry­te­ring, arbets­rätt och för­måns­frå­gor. Jag har även mång­å­rig erfa­ren­het av arbe­te som psy­ko­log inom offent­lig verk­sam­het. Jag har vida­re arbe­tat som kon­sult med upp­drag inom individ‑, grupp-och ledar­ut­veck­ling.

Anders nås på tele­fon 0708–20 55 10 eller via e‑post.

Affärsidé

Uti­från en bete­en­de­ve­ten­skap­lig grund stöd­jer vi che­fer och led­nings­grup­per i för­änd­rings- och utveck­lings­ar­be­te.

Inrikt­ning

Vi är pro­cess- och utveck­lings­kon­sul­ter och inrik­tar oss på att ge stöd inom orga­ni­sa­tions- och ledar­ut­veck­ling.

Till­sam­mans åstad­kom­mer vi för­änd­ring och utveck­ling

Z

Utgångs­punkt

Vi grun­dar våra insat­ser på väl­be­prö­va­de meto­der och kon­cept, men då vi är av upp­fatt­ning­en att ing­en orga­ni­sa­tion är den and­ra lik, pre­sen­te­rar vi inga fär­di­ga uni­ver­sal­lös­ning­ar. Istäl­let skräd­dar­syr vi var­je insats inne­håll, fokus och omfatt­ning till era spe­ci­fi­ka behov. Det är så vi till­sam­mans når det upp­sat­ta målet.

Vår grund­syn är att lös­ning­en finns hos upp­drags­gi­va­ren och att vårt upp­drag där­för är att genom vår kom­pe­tens, våra verk­tyg och till­sam­mans med upp­drags­gi­va­ren pro­ces­sa fram den bäs­ta lös­ning­en. Det är upp­drags­gi­va­ren själv som mås­te full­föl­ja för­änd­ring­en, men givet­vis finns vi hela tiden med som stöd i pro­ces­sen.

Vi är ock­så av den upp­fatt­ning­en att det är nöd­vän­digt med en bred för­ank­ring för för­änd­rings­pro­ces­ser i en orga­ni­sa­tion. Erfa­ren­hets­mäs­sigt vet vi att det bäs­ta resul­ta­tet upp­nås när alla i en orga­ni­sa­tion på oli­ka sätt är del­ak­ti­ga i pro­ces­sen.

Arbe­tet byggs upp med hjälp av de tre bygg­ste­nar­na:

  • Veten­skap­lig grund
  • Pro­cess
  • Själv­kän­ne­dom

Snabb­fak­ta

grun­dat 1986

inrik­ta­de på att stöd­ja leda­re och led­nings­grup­per i deras för­änd­rings- och utveck­lings­ar­be­te

base­ra­de i Göte­borg, men arbe­tar över hela lan­det.

Mål­grupp

Vi vän­der oss till che­fer och leda­re inom offent­lig och pri­vat sek­tor. Typis­ka upp­drags­gi­va­re är medel­sto­ra och sto­ra före­tag och mind­re till medel­sto­ra kom­mu­ner.

Mana­ge­ment Sup­port Part­ners

Orga­ni­sa­tions- och ledar­ut­veck­ling.
Vi stöd­jer dig i ditt utveck­lings­ar­be­te.

Öst­ra hamn­ga­tan 16
411 09 Göte­borg
Kon­takt