Led­nings och orga­ni­sa­tions­a­na­lys

Vid orga­ni­sa­tions­för­änd­ring­ar, bolags­köp, fusio­ner, inför eller efter ett chefs­byte eller and­ra genom­gri­pan­de orga­ni­sa­to­ris­ka för­änd­ring­ar, kan det vara vik­tigt att ana­ly­se­ra orga­ni­sa­tio­nen.

Vår ana­lys syf­tar till att ge en bild av ledar­ska­pets och orga­ni­sa­tio­nens styr­kor och svag­he­ter. Det­ta ger en möj­lig­het att und­vi­ka felin­ve­ste­ring­ar eller göra före­byg­gan­de insat­ser.

Våra verk­tyg är dju­pin­ter­vju­er, fokus­grup­per, 360 ana­lys, skräd­dar­syd­da enkä­ter som mäter orga­ni­sa­tions­kul­tur, med­ar­be­tar­nöjd­het, kund­nöjd­het etc.

Vår meto­dik skräd­dar­sys bero­en­de på upp­dra­gets natur. Till­sam­mans med upp­drags­gi­va­ren gör vi en tyd­lig ana­lys­plan som säker­stäl­ler en kost­nads­ef­fek­tiv och kva­li­ta­tiv insats.

Vår ana­lys syf­tar till att ge en bild av ledar­ska­pets och orga­ni­sa­tio­nens styr­kor och svag­he­ter.”

Låter det­ta intres­sant?

Kon­tak­ta oss så berät­tar vi mer om hur vi kan hjäl­pa dig.
Kon­tak­ta oss

Tjäns­ter orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling

Led­nings och orga­ni­sa­tions­a­na­lys

Vi utveck­lar det kom­mu­ni­ka­ti­va ledar­ska­pet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidi­ga­re haft oli­ka chefs­be­fat­ting­ar och skaf­fat oss omfat­tan­de erfa­ren­het av att arbe­ta med che­fer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträck­ning är unikt för just dig och din roll. Där­för tar vi all­tid vår utgångs­punkt i din situ­a­tion för att kun­na utveck­la och stöd­ja dig på bäs­ta möj­li­ga sätt.